ปฏิบัติการเร่งเครื่อง SMEs สู่ 4.0

Train the Coach : Accelerator 4.0

ปฏิบัติการเร่งเครื่อง SMEs สู่ 4.0 Train the Coach: Accelerator 4.0 เป็นโครงการที่พัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้าไปช่วย SMEs ให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีการปรับเปลี่ยน (Transforming) ธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได้ ดังนั้น หาก SMEs ขาดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อการเปลี่ยนแปลง และธุรกิจก็ยังคงดำเนินไปภายใต้กรอบความคิดเดิม ธุรกิจจะเสียโอกาสจากการพัฒนาการใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้แข่งขันรายเล็กสามารถแข่งขันได้ไม่แพ้รายใหญ่ และกลายเป็นผู้ล้าหลัง ไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด โค้ชที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ทันกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0

View More

เกี่ยวกับเรา

BIZ Transformer

ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)
และแรงกระตุ้น (Catalyst) ให้ผู้ประกอบการ SMEs

View More

การแบ่งกลุ่มโค้ช

Biz Mentor

ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงธุรกิจทั่วไป อาทิ การจัดการ, กลยุทธ์ทางธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ แล้ว (Business Process/ Business Unit) และยังต้องมีความสามารถวินิจฉัย/ประเมินศักยภาพทางธุรกิจ ประเด็นสำคัญที่เพิ่มเติมเข้ามาคือ เรื่องของการเตรียมความพร้อม และการพัฒนา/ปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับบริบทของยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างราบรื่น (Smooth Transformation) และมีผลสัมฤทธิ์

Tech Expert

นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือเทคนิคเฉพาะด้าน (Specialist) ที่จะมาช่วยหนุนเสริมผู้ประกอบการ SMEs ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน/กระบวนการดำเนินธุรกิจ (Business Process) ในด้านต่างๆ เพื่อการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือในยุคดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม

BIZ Transformer

ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และแรงกระตุ้น (Catalyst) ให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เห็นภาพทัศน์/ฉากทัศน์ใหม่ๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือยุคดิจิทัล จนเกิดการยอมรับ และเห็นถึงความจำเป็นที่สำคัญจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Disruptive) องค์กร/บริษัท ผ่านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ (Main Strategy) ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model Change) ให้เกิดขึ้นกับ SMEs ในท้ายที่สุด

Read More
Why choose us

Register now

ลงทะเบียนเป็นที่ปรึกษาประเภทบุคคลกับเรา

Register