เกี่ยวกับเรา


การแบ่งกลุ่มโค้ช


ข่าวสาร SMEs


ประมวลภาพกิจกรรมปฏิบัติการเร่งเครื่อง SME 4.0 Train the Coach: Accelerator 4.0 ประจำปี 2561

กิจกรรมปฏิบัติการเร่งเครื่อง SME 4.0 Train the Coach: Accelerator 4.0 เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวและเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม Train the Coach ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร…

Read More...

ประมวลภาพกิจกรรม SME Coaching Day ประจำปี 2562

เป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานให้คำปรึกษาแนะนำแก่ธุรกิจ ใน 8 พื้นที่ ด้วยกระบวนการวินิฉัยและประเมินศักยภาพธุรกิจ เพื่อประเมินศักยภาพโดยภาพรวมในแต่ละพื้นที่

Read More...