ที่ปรึกษา/โค้ช (Coach ID: 8110)

ธิติพล เทียมจันทร์

ความถนัด การตลาด , การตลาดออนไลน์ , Digital Marketing , Online Marketing , Marketing Strategy

คะแนนรีวิวเฉลี่ย 4.8/5.0
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 24 สิงหาคม 2565

ประวัติส่วนตัว

เบอร์โทร : 063-197-9894

ประวัติการศึกษา

ลำดับ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ปีเข้าศึกษา ปีจบการศึกษา

ประวัติการทำงานในหน่วยงาน

ลำดับ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งในหน่วยงาน ประเภทองค์กร

ประวัติการวินิจฉัยสถานประกอบการ

ลำดับ องค์กรที่วินิจฉัย วันที่เริ่มวินิจฉัย วันสิ้นสุดวินิจฉัย

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำ

ลำดับ ชื่อองค์กร ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 1) Man-day(1) ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 2) Man-day(2) วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

ลำดับ องค์กรที่จัด ชื่อหลักสูตร วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ชื่อบทความ สื่อที่เผยแพร่ ผลงานด้าน วันที่ตีพิมพ์

ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับ องค์กรที่จัดอบรม ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ความสามารถด้ายภาษา

ลำดับ ภาษาต่างประเทศ ระดับความสามารถการอ่าน ระดับความสามารถการเขียน ระดับความสามารถการพูด ระดับความสามารถการฟัง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ปรึกษา

Chitpong Wuttanan | 2022-05-25 15:08:33
ขอบคุณครับ
วิทวัส หลีเกษม | 2022-09-12 13:57:13

วิทวัส หลีเกษม | 2022-09-12 13:57:20

วิทวัส หลีเกษม | 2022-09-12 14:01:50

วิทวัส หลีเกษม | 2022-09-12 14:01:58

วิทวัส หลีเกษม | 2022-09-12 14:02:48

วิทวัส หลีเกษม | 2022-09-12 14:02:54

วิทวัส หลีเกษม | 2022-09-12 15:07:59

วิทวัส หลีเกษม | 2022-09-12 15:08:02

วิทวัส หลีเกษม | 2022-09-12 15:08:04

วิทวัส หลีเกษม | 2022-09-12 15:08:07

วิทวัส หลีเกษม | 2022-09-12 15:08:11