ที่ปรึกษา/โค้ช (Coach ID: 8)

รณกร สร้อยนาค

ความถนัด พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

คะแนนรีวิวเฉลี่ย 4.6/5.0
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 30 กันยายน 2564

ประวัติส่วนตัว

เบอร์โทร : 081-882-1930

ประวัติการศึกษา

ลำดับ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ปีเข้าศึกษา ปีจบการศึกษา

ประวัติการทำงานในหน่วยงาน

ลำดับ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งในหน่วยงาน ประเภทองค์กร

ประวัติการวินิจฉัยสถานประกอบการ

ลำดับ องค์กรที่วินิจฉัย วันที่เริ่มวินิจฉัย วันสิ้นสุดวินิจฉัย

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำ

ลำดับ ชื่อองค์กร ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 1) Man-day(1) ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 2) Man-day(2) วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

ลำดับ องค์กรที่จัด ชื่อหลักสูตร วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ชื่อบทความ สื่อที่เผยแพร่ ผลงานด้าน วันที่ตีพิมพ์

ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับ องค์กรที่จัดอบรม ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ความสามารถด้ายภาษา

ลำดับ ภาษาต่างประเทศ ระดับความสามารถการอ่าน ระดับความสามารถการเขียน ระดับความสามารถการพูด ระดับความสามารถการฟัง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ปรึกษา

Chitpong Wuttanan | 2021-08-17 01:20:32
ขอบคุณครับ
จารุวรรณ ละมัย | 2022-02-02 10:46:11
-
นฤมล บัวผัด | 2021-12-27 09:27:52
-
ณัฐพล ขุ่ยคำ | 2021-12-27 09:29:12
-
อาทิตย์ จงย่อกลาง | 2021-12-23 15:59:24
-
ณัฐกร ชุ่มมงคล | 2021-12-23 17:13:01
-
ศุภชัย จันต๊ะคาด | 2021-12-27 09:30:38
-
ทองเพียร ปัญญาวงค์ | 2021-12-23 16:09:17
-
ณัฐวรินทร์ จงมนรุ่งโรจน์ | 2022-09-06 15:09:11
การแก้ไขปัญหาจากการตั้งรับโดยการขายของที่ร้าน onร้าน มาเป็นขายของ on line ก็ไม่ถนัด แต่ได้เปลี่ยนสถานที่มาขายของริมกว๊านพะเยา on road ได้ผลตอบรับดีมาก ขอบคุณมากครับ
แก้วมูล ยะตา | 2022-09-06 15:09:11
ไม่มีข้อแนะนำให้อาจารย์ แต่อยากขอข้อแนะนำจาก อาจารย์ว่าจะทำอย่างไรถึงจะเก็บเกี่ยวความรู้จากอาจารย์มากที่สุด