ที่ปรึกษา/โค้ช (Coach ID: 29)

วรเชษฐ์ ธนธีระเมธากรณ์

ความถนัด เทคโนโลยี/นวัตกรรม/วิทยาศาสตร์/ดิจิทัล

คะแนนรีวิวเฉลี่ย 4.6/5.0
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2563

ประวัติส่วนตัว

เบอร์โทร : 082-545-6551

ประวัติการศึกษา

ลำดับ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ปีเข้าศึกษา ปีจบการศึกษา

ประวัติการทำงานในหน่วยงาน

ลำดับ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งในหน่วยงาน ประเภทองค์กร

ประวัติการวินิจฉัยสถานประกอบการ

ลำดับ องค์กรที่วินิจฉัย วันที่เริ่มวินิจฉัย วันสิ้นสุดวินิจฉัย

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำ

ลำดับ ชื่อองค์กร ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 1) Man-day(1) ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 2) Man-day(2) วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

ลำดับ องค์กรที่จัด ชื่อหลักสูตร วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ชื่อบทความ สื่อที่เผยแพร่ ผลงานด้าน วันที่ตีพิมพ์

ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับ องค์กรที่จัดอบรม ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ความสามารถด้ายภาษา

ลำดับ ภาษาต่างประเทศ ระดับความสามารถการอ่าน ระดับความสามารถการเขียน ระดับความสามารถการพูด ระดับความสามารถการฟัง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ปรึกษา

Chitpong Wuttanan | 2021-08-17 01:20:33
ขอบคุณครับ
ประพัทธ์ ห้อยระย้า | 2021-12-23 16:30:21
-
เอษา สีสุขสาม | 2021-12-23 16:27:21
-
มนตรี สุรินทร์ | 2021-12-23 16:36:20
-
ธรรมรัตน์ จัดเสือ | 2021-12-23 16:32:23
-
สุภรี รุ่ง | 2022-12-20 16:20:21
อยากให้มีโครงการเกี่ยวกับการขายออนไลน์ การถ่ายรูปขายทางออนไลน์
ธารารัตน์ ศรีจันทร์ดี | 2021-12-23 16:43:32
-