ที่ปรึกษา/โค้ช (Coach ID: 227)

ดุสิต จักรศิลป์

ความถนัด การจัดทำแผนธุรกิจ

คะแนนรีวิวเฉลี่ย 4.8/5.0
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 13 มกราคม 2564

ประวัติส่วนตัว

เบอร์โทร : 089-849-3820

ประวัติการศึกษา

ลำดับ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ปีเข้าศึกษา ปีจบการศึกษา

ประวัติการทำงานในหน่วยงาน

ลำดับ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งในหน่วยงาน ประเภทองค์กร

ประวัติการวินิจฉัยสถานประกอบการ

ลำดับ องค์กรที่วินิจฉัย วันที่เริ่มวินิจฉัย วันสิ้นสุดวินิจฉัย

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำ

ลำดับ ชื่อองค์กร ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 1) Man-day(1) ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 2) Man-day(2) วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

ลำดับ องค์กรที่จัด ชื่อหลักสูตร วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ชื่อบทความ สื่อที่เผยแพร่ ผลงานด้าน วันที่ตีพิมพ์

ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับ องค์กรที่จัดอบรม ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ความสามารถด้ายภาษา

ลำดับ ภาษาต่างประเทศ ระดับความสามารถการอ่าน ระดับความสามารถการเขียน ระดับความสามารถการพูด ระดับความสามารถการฟัง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ปรึกษา

สุภาวดี สถานสุข | 2022-09-06 15:09:11
ขอบคุณภาครัฐทีมีโครงการนี้ เป็นการลงพื้นที่รับทราบปัญหา​ข้ออุปสรรคข้อแนะนำเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างแท้จริงเพราะผู้ประกอบการที่ยังต้องก้าวต่อในอาชีพยังมีอีกมาก​ การอบรมและการพัฒนา​การให้คำปึกษามีคุณค่าและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่นในอาชีพมากขี้​น​ ขอให้มีโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง​ เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง​
สุกัลยา นิยมพานิชพัฒนา | 2020-11-12 11:31:57
-
ศิริกานดา งามแสง | 2019-10-21 12:19:32
-
ธัญดา ธรรมโรจน์ | 2019-10-21 12:24:11
-
ทัศนาพร ถิ่นระหา | 2022-09-06 15:09:11
เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อ ผปก. ตัวน้อยได้มีโอกาสเข้าถึง ได้รับคำปรึกษาและพัฒนาขึ้น โครงการดีๆ แบบนี้ควรทำต่อไปค่ะ
เขมณัฐ สมบูรณ์ทรัพย์ | 2020-11-12 10:41:53
-
สถิตย์ ม้วงกรุง | 2022-09-06 15:09:11
ควรมีโครงการนี้ปีละ3-6รอบเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมมากที่สุดได้ประโยนช์ดีมาก
มนัสวงษ์ พันธ์นิกุล | 2020-11-12 13:56:14
-
บุญเพ็ง เชิดชู | 2020-11-12 13:47:43
-