ที่ปรึกษา/โค้ช (Coach ID: 1582)

ภัทราพร สมเสมอ

ความถนัด การบริหารจัดการ

คะแนนรีวิวเฉลี่ย 4.3/5.0
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 30 กันยายน 2564

ประวัติส่วนตัว

เบอร์โทร : 081-386-9896

ประวัติการศึกษา

ลำดับ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ปีเข้าศึกษา ปีจบการศึกษา

ประวัติการทำงานในหน่วยงาน

ลำดับ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งในหน่วยงาน ประเภทองค์กร

ประวัติการวินิจฉัยสถานประกอบการ

ลำดับ องค์กรที่วินิจฉัย วันที่เริ่มวินิจฉัย วันสิ้นสุดวินิจฉัย

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำ

ลำดับ ชื่อองค์กร ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 1) Man-day(1) ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 2) Man-day(2) วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

ลำดับ องค์กรที่จัด ชื่อหลักสูตร วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ชื่อบทความ สื่อที่เผยแพร่ ผลงานด้าน วันที่ตีพิมพ์

ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับ องค์กรที่จัดอบรม ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ความสามารถด้ายภาษา

ลำดับ ภาษาต่างประเทศ ระดับความสามารถการอ่าน ระดับความสามารถการเขียน ระดับความสามารถการพูด ระดับความสามารถการฟัง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ปรึกษา

กิติชัย โชคสกุลบัว | 2019-08-30 21:05:18
-
ปัทมพร ธรรณมรงค์ | 2022-12-20 16:28:03
มีบุคลิกภาพ​เป็นมิตร มีอารมณ์ขัน​ ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
จิตติมา ชัยประดิษฐ์พร | 2022-12-07 11:59:04
ถ้ามีโค้ชร่วมด้วยจะดีนะค่ะเผื่อได้หลายๆ มุมมอง เหมือนการทำวิทยานิพนธ์ค่ะ