ที่ปรึกษา/โค้ช (Coach ID: 15)

ชิน จินตประยูร

ความถนัด การบริหารจัดการ

คะแนนรีวิวเฉลี่ย 5.0/5.0
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 14 กรกฏาคม 2563

ประวัติส่วนตัว

เบอร์โทร : 086-324-6514

ประวัติการศึกษา

ลำดับ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ปีเข้าศึกษา ปีจบการศึกษา

ประวัติการทำงานในหน่วยงาน

ลำดับ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งในหน่วยงาน ประเภทองค์กร

ประวัติการวินิจฉัยสถานประกอบการ

ลำดับ องค์กรที่วินิจฉัย วันที่เริ่มวินิจฉัย วันสิ้นสุดวินิจฉัย

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำ

ลำดับ ชื่อองค์กร ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 1) Man-day(1) ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 2) Man-day(2) วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

ลำดับ องค์กรที่จัด ชื่อหลักสูตร วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ชื่อบทความ สื่อที่เผยแพร่ ผลงานด้าน วันที่ตีพิมพ์

ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับ องค์กรที่จัดอบรม ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ความสามารถด้ายภาษา

ลำดับ ภาษาต่างประเทศ ระดับความสามารถการอ่าน ระดับความสามารถการเขียน ระดับความสามารถการพูด ระดับความสามารถการฟัง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ปรึกษา

เอนก อินต๊ะสืบ | 2022-09-06 15:09:11
ขอบคุณครับ จะนำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจ
ชินพัฒน์ พิริยะจีระอนันต์ | 2022-12-20 16:19:42
ขอบคุณมาก ๆ
ชุณห์พิมาณ ตาคำ | 2022-12-20 16:18:06
ขอบคุณโครงการมาก ๆ ค่ะ