ที่ปรึกษา/โค้ช (Coach ID: 1339)

สุนันทนี ธรรมราช

ความถนัด การรับรองมาตรฐาน

คะแนนรีวิวเฉลี่ย 4.3/5.0
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 18 กันยายน 2562

ประวัติส่วนตัว

เบอร์โทร : 061-569-4614

ประวัติการศึกษา

ลำดับ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ปีเข้าศึกษา ปีจบการศึกษา

ประวัติการทำงานในหน่วยงาน

ลำดับ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งในหน่วยงาน ประเภทองค์กร

ประวัติการวินิจฉัยสถานประกอบการ

ลำดับ องค์กรที่วินิจฉัย วันที่เริ่มวินิจฉัย วันสิ้นสุดวินิจฉัย

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำ

ลำดับ ชื่อองค์กร ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 1) Man-day(1) ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 2) Man-day(2) วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

ลำดับ องค์กรที่จัด ชื่อหลักสูตร วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ชื่อบทความ สื่อที่เผยแพร่ ผลงานด้าน วันที่ตีพิมพ์

ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับ องค์กรที่จัดอบรม ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ความสามารถด้ายภาษา

ลำดับ ภาษาต่างประเทศ ระดับความสามารถการอ่าน ระดับความสามารถการเขียน ระดับความสามารถการพูด ระดับความสามารถการฟัง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ปรึกษา

ศิริฉัตร อริยะวุฒิพันธ์ | 2022-09-06 15:09:11
โค้ชสุนันทนี ธรรมราช เป็นผู้ที่มีความทุ่มเทและใส่ใจในการให้คำปรึกษาและบริการแก่ SME อย่างแท้จริง ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจภาพรวมของงานระบบ และสามารถต่อยอดและแก้ปัญหาธุรกิจด้วยตนเองได้ โดยได้รับคำแนะนำจากโค้ชอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วค่ะ ขอบคุณโค้ชสุนันทนี ธรรมราช มากๆ ค่ะ บริการประทับใจมากๆ ค่ะ
มินตรา เย็นนิกร | 2020-11-11 15:10:33
-
กมลภู อินต๊ะลือ | 2021-12-23 17:00:39
-