ที่ปรึกษา/โค้ช (Coach ID: 1308)

เมริยา ค้ำกูล

ความถนัด การตลาด

คะแนนรีวิวเฉลี่ย 4.7/5.0
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 30 มิถุนายน 2565

ประวัติส่วนตัว

เบอร์โทร : 086-879-4350

ประวัติการศึกษา

ลำดับ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ สาขาวิชา ปีเข้าศึกษา ปีจบการศึกษา

ประวัติการทำงานในหน่วยงาน

ลำดับ สถานที่ทำงาน ตำแหน่งในหน่วยงาน ประเภทองค์กร

ประวัติการวินิจฉัยสถานประกอบการ

ลำดับ องค์กรที่วินิจฉัย วันที่เริ่มวินิจฉัย วันสิ้นสุดวินิจฉัย

ประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำ

ลำดับ ชื่อองค์กร ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 1) Man-day(1) ด้านที่ให้คำปรึกษาแนะนำ (ด้านที่ 2) Man-day(2) วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

ลำดับ องค์กรที่จัด ชื่อหลักสูตร วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ผลงานทางวิชาการ

ลำดับ ชื่อบทความ สื่อที่เผยแพร่ ผลงานด้าน วันที่ตีพิมพ์

ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับ องค์กรที่จัดอบรม ชื่อหลักสูตรที่เข้าอบรม วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด

ความสามารถด้ายภาษา

ลำดับ ภาษาต่างประเทศ ระดับความสามารถการอ่าน ระดับความสามารถการเขียน ระดับความสามารถการพูด ระดับความสามารถการฟัง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ปรึกษา

ชิดชนก หาญตะคุ | 2022-09-06 15:09:11
เตรียมสื่อการนำเสนอมาเป็นอย่างดี เข้าใจง่าย และคอยติดตามผลรวมทั้งแนะนำเพิ่มเติมเป็นระยะ
สุภาภรณ์ สกีน | 2020-11-10 16:59:35
-
วาสนา รัตนบบรณกิจ | 2020-11-12 13:31:51
-