Biz mentor

ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงธุรกิจทั่วไป อาทิ การจัดการ, กลยุทธ์ทางธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ


Tech Expert

นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือเทคนิคเฉพาะด้าน (Specialist) ที่จะมาช่วยหนุนเสริมผู้ประกอบการ SMEs


กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง

กรุณากรอกนามสกุล


ที่อยู่ปัจจุบัน


อาชีพปัจจุบันของท่าน

กลุ่มธุรกิจที่ท่านเชี่ยวชาญ/มีความชำนาญ

สาขาที่ท่านเชี่ยวชาญ/มีความชำนาญ


โปรดเช็คเครื่องหมายถูกเพื่อยินยอมนโยบายต่างๆ ของทางเว็บไซต์


ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ระบบ

ไม่สามารถดำเนินการได้