ปฏิบัติการเร่งเครื่อง SMEs สู่ 4.0 Train the Coach: Accelerator 4.0 เป็นโครงการ ที่พัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้าไปช่วย SMEs ให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีการปรับเปลี่ยน (Transforming) ธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได้ ดังนั้น หาก SMEs ขาดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อการเปลี่ยนแปลง และธุรกิจก็ยังคงดำเนินไปภายใต้กรอบความคิดเดิม ธุรกิจจะเสียโอกาสจากการพัฒนาการใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้แข่งขันรายเล็กสามารถแข่งขันได้ไม่แพ้รายใหญ่ และกลายเป็นผู้ล้าหลัง ไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด โค้ชที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ทันกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาโค้ชที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ SMEs สามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและวางรากฐานเพื่อเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ก้าวทันกับยุค 4.0 ได้
 • เพื่อสร้างระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาแนะนำของโค้ช เพื่อให้ได้ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการทำงานของโค้ช การให้บริการปรึกษาแก่ SMEs และเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนมาตรการขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ต่อไป
 • เพื่อส่งเสริม SMEs ได้รับการปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
 • เพื่อรับประกาศนียบัตร Train the Coach

การแบ่งกลุ่มโค้ช

Biz Mentor - ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงธุรกิจทั่วไป อาทิ การจัดการ, กลยุทธ์ทางธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ แล้ว (Business Process/ Business Unit) และยังต้องมีความสามารถวินิจฉัย/ประเมินศักยภาพทางธุรกิจ ประเด็นสำคัญที่เพิ่มเติมเข้ามาคือ เรื่องของการเตรียมความพร้อม และการพัฒนา/ปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับบริบทของยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างราบรื่น (Smooth Transformation) และมีผลสัมฤทธิ์

Tech Expert – นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือเทคนิคเฉพาะด้าน (Specialist) ที่จะมาช่วยหนุนเสริมผู้ประกอบการ SMEs ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน/กระบวนการดำเนินธุรกิจ (Business Process) ในด้านต่างๆ เพื่อการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือในยุคดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย

 1. ด้านเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์
 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่มีนวัตกรรม เช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ สื่อโฆษณา มัลติมีเดีย หรืออื่นๆ
 3. ด้านระบบมาตรฐาน เช่น อ.ย., มผช., GMP, HACCP, ISO หรืออื่นๆ

BIZ Game Changer (Business Disruption) - ผู้เริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมให้กับ SMEs โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และสมรรถนะที่ผสมผสานระหว่างBusiness Mentor และทำงานสอดประสานเชื่อมโยงกับทั้ง BIZ Transformer และ Tech Expert ตลอดจนมีความร่วมมือใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ SMEs ในขั้นตอน/กระบวนการ ของการเปลี่ยนผ่าน

BIZ Transformer - ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และแรงกระตุ้น (Catalyst) ให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เห็นภาพทัศน์/ฉากทัศน์ใหม่ๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคอุตสาหกรรม 4.0 หรือยุคดิจิทัล จนเกิดการยอมรับ และเห็นถึงความจำเป็นที่สำคัญจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Disruptive) องค์กร/บริษัท ผ่านการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ (Main Strategy) ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model Change) ให้เกิดขึ้นกับ SMEs ในท้ายที่สุด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม Train the Coach

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการเร่งเครื่อง SMEs สู่ 4.0 กลุ่ม Biz Mentor และ Tech Expert จะต้องมีคุณสมบัติ ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ต้องมีประสบการณ์ในการให้บริการปรึกษาแนะนำไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
 2. ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
 3. ต้องมีจำนวนกิจการที่ให้บริการปรึกษาแนะนำไม่น้อยกว่า 25 กิจการ หรือไม่น้อยกว่า 100 Man-day
หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครไม่เข้าเกณฑ์เบื้องต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางโครงการจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • พัฒนาอบรมความรู้เกี่ยวกับการให้บริการปรึกษาแนะนำเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ SME 4.0
 • เป็นโค้ช 4.0 ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ อาทิ สสว. สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานเครือข่ายพัฒนา SMEs อื่นๆ
 • เข้าร่วมระบบฐานข้อมูลเพื่อการจับคู่กับ SMEs ได้รวดเร็วขึ้น (แผนงานในระยะต่อไป)
 • ประกาศนียบัตร Train the Coach 40